Pitanja i odgovori

Pitanja možete postaviti u obliku komentara ili ih postati na e-mail adresu.

PODRUČJE TELEKOMUNIKACIJA

1. Datum dospijeća računa

Kod plaćanja novčanih obveza, prema odredbama članka 11. Zakona o zaštiti potrošača, bitan je datum dana kojeg je institucija putem koje se plaća, zabilježila transakciju, a ne kada je primatelj dobio potvrdu te transakcije. Iako je moguće primiti račun na dan dospijeća istog, tada se možete pismenim putem obratiti službi za korisnike pružatelja TK usluga, reklamacijom s priloženim preslikama računa s navedenim datumom primitka, te uplatnice kojom ste podmirili iznos računa umanjen za zaračunate penale od strane primatelja.

Napominjemo da, zbog tijeka rješavanja vašega prigovora, a kako biste imali potvrdu o slanju, preporučamo da prigovore s prilozima šaljete preporučenom pošiljkom s povratnicom.

2. Plaćanje RTV pristojbe

RTV pristojba nije naknada za gledanje programa, nego – kako propisuje Zakon o HRT-u, naknada vlasnika za posjedovanje radijskoga i/ili televizijskog prijamnika. Ako imate radijski ili televizijski prijamnik, Zakon o HRT-u vas obvezuje da solidarno sa svim drugim vlasnicima prijamnika sudjelujete u financiranju hrvatskoga javnog RTV servisa, to jest Hrvatske radiotelevizije, kao opće društvene potrebe. RTV pristojbom ne plaćate programski sadržaj, nego samo korištenje TV prijemnika, prema tome, zakonski ste i dalje obvezni plaćati RTV pristojbu.

3. Naplata mjesečne naknade nakon promjene operatera

T-HT nudi uslugu korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture koja je u njihovom vlasništvu, a koju pojedini operatori koriste za pružanje TK usluga. Iznos PDV-a koji se obračunava na iznos računa za mjesečnu naknadu isplaćuje se državi, tako da ste obvezni plaćati i taj račun u cjelosti, jer to je još uvjek zakonska odredba i obveza. Dok se ne promijeni ili dok se ne pojavi operator bežične tehnologije kojom bi se izbjeglo korištenje infrastrukture spomenute kabelske kanalizacije, mjesečna naknada i PDV na taj iznos će se i dalje morati plaćati T-Com-u.

4. Prijenos pretplatničkog broja drugom operateru

Dužnost primarnog operatora je da osigura lokalnu petlju pri prelasku na drugog operatora, kao što je dužnost alternativnog operatora javnih telekomunikacijskih usluga da osigura zahtijevanu uslugu prema odredbama općih uvjetima poslovanja u određenom roku od predaje dokumentacije.

Ne postojanje tehničkih mogućnosti za prijenos broja drugom operatoru još uvijek postoje na pojedinim lokacijama i svaki takav slučaj je prijavljen Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije, kao što je propisano Pravilnikom o predodabiru operatora i prenosivosti broja.

Prema odredbama članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti vezanih uz javne telekomunikacijske usluge. Agencija se brine za opću primjenu dobrih poslovnih običaja, te funkcionira kao savjetodavno i nadgledno tijelo, pri donošenju pravila poslovanja operatora javnih telekomunikacijskih usluga. Istoj se možete obratiti radi provjere da li je prethodno navedena prijava izvršena. Dostavite sve Vaše relevantne podatke, nakon čega će se pokrenuti postupak traženja očitovanja operatora od strane Agencije. O postupku ćete biti obaviješteni također od strane Agencije.

Napominjemo da, zbog tijeka rješavanja vašega prigovora, a kako biste imali potvrdu o slanju, preporučamo da prigovore s prilozima šaljete preporučenom pošiljkom s povratnicom.

5. Prestanak dostave papirnatog detaljnog ispisa usluga

 Slažemo se s ekološkom politikom i nadamo se da će ubrzo i svi ostali operatori javnih telekomunikacijskih usluga postupiti na isti način. Također smatramo da je provođenje takve prakse trebalo već započeti i u ostalim sektorima gospodarstva.

 Registrirane sumnje potrošača:

 Licemjernost:

Oko primjene ekološke svijesti i u slučaju tiskanja reklamnih materijala, dijelimo mišljenje da postoji prostor za poboljšanje situacije, no promidžba će uvijek ostati promidžba, a bilo kakav pomak u pozitivnom smjeru je ipak pomak. Smatramo da se ne radi o licemjernom ponašanju, jer ako samo uzmemo u obzir broj pretplatnika, složit ćemo se da se radi o količinski značajnoj mjesečnoj potrošnji papira, koja se ovakvim pristupom izbjegava.

Netransparentnost:

Smatramo da nema osnove za strah od smanjene transparentnosti kontrole troškova, jer sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkim komunikacijama, korisnik ima pravo uputiti prigovor na iznos računa u roku od mjesec dana od dana dospijeća računa, tako da ovom odlukom potrošači nisu zakinuti, samim tim što je moguć uvid u ispise u vremenskom razdoblju od zadnja 3 mjeseca. Nadalje, ukoliko postoji potreba za čuvanjem detaljnog ispisa na dulje radoblje, naravno moguće je sačuvati kopiju na lokalnom disku.

Manipulacija:

Mogućnost manipulacije podacima smatramo neosnovanim iz razloga što se podaci prilikom prikaza na web stranici “vuku” iz zaštićene baze podataka u kojoj će isti ostati napromijenjeni ukoliko i dođe do greške kod prikaza. Uz navedeno, čak i ako potrošač nije uvjeren u dobre namjere operatora telekomunikacijskih usluga ili smatra ovakav oblik kontrole potrošnje nepraktičan, ostavljena je mogućnost daljnjeg primanja papirnatog ispisa poziva.

6. Neslaganje s odredbama zaključenog ugovora

Riječ je o poslovnoj politici operatora javnih telekomunikacijskih usluga, na koju se ne može utjecati. Poslovna ponuda, tj. usluge koje operator javnih telekomunikacijskih usluga nudi, su na raspolaganju potrošačima koji ih žele koristiti svojevoljno i u skladu sa svim stavkama ugovora i općih uvjeta poslovanja s kojima korisnik mora biti upoznat pri sklapanju odnosa. Svojim potpisom potvrđujete da ste suglasni sa svim pravima i obvezama propisanim navedenim odredbama kao i cjenikom koji se odnosi na navedene usluge.

Prema odredbama članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti vezanih uz javne telekomunikacijske usluge. Agencija se brine za opću primjenu dobrih poslovnih običaja, te funkcionira kao savjetodavno i nadgledno tijelo, pri donošenju pravila poslovanja operatora javnih telekomunikacijskih usluga. Istoj se možete obratiti u slučaju nekorektnog postupanja od strane operatora. Napominjemo da, zbog tijeka rješavanja vašega prigovora, a kako biste imali potvrdu o slanju, preporučamo da prigovore s prilozima šaljete preporučenom pošiljkom s povratnicom.

7. Prigovor na iznos zaduženja za pruženu uslugu

Na temelju odredbi čl.50. st.5. Zakona o elektroničkim komunikacijama, uplatom nespornog dijela iznosa računa za pružene usluge ili prosječnog iznosa kojim ste bili zaduženi u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se podnosi prigovor, sprječavate obustavu isporuke javnih telekomunikacijskih usluga i stvarate preduvjete za pokretanje višestupanjskog reklamacijskog postupka.

Podnošenje prigovora korisnika odvija se kroz tri reklamacijska stupnja: 

1. Reklamacijski stupanj

Podnesite prigovor (žalbu) u pisanom obliku službi za korisnike i odnose s javnošću operatera javnih telekomunikacijskih usluga kojih ste korisnik, u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge i njemu priložite presliku opće uplatnice. Prigovor mora sadržavati  činjenice i dokaze na kojima se temelji. Ukoliko ga ne primate redovno, zahtijevajte podroban ispis računa za to obračunsko razdoblje. Operator javnih telekomunikacijskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor pretplatniku o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora. Ukoliko zakonski rok za odgovor nije ispoštovan od strane operatora javnih telekomunikacijskih usluga, obratite se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke telekomunikacije.

2. Reklamacijski postupak

U slučaju negativnog odgovora službe za odnose s korisnicima, pošaljie pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača pri operatoru javnih telekomunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Uz presliku plaćenoga neospornoga dijela računa, reklamaciji priložite i presliku odgovora, tj. odluke donesene u prvostupanjskom postupku. Povjerenstvo za pritužbe potrošača obvezno je dostaviti pisani odgovor pretplatniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. Ukoliko zakonski rok za odgovor nije ispoštovan od strane operatora javnih telekomunikacijskih usluga, obratite se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

3. Reklamacijski stupanj

Po dobivanju negativnog odgovora od povjerenstva za pritužbe, dakle u slučaju spora između pretplatnika i operatora javnih telekomunikacijskih usluga u vezi s iznosom zaduženja, imate pravo prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili pokretanja drugog izvansudskog postupka, na reklamaciju na rješenje povjerenstva za pritužbe proslijediti i podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača.

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti vezanih uz javne telekomunikacijske usluge. Agencija se brine za opću primjenu dobrih poslovnih običaja, te funkcionira kao savjetodavno i nadgledno tijelo, pri donošenju pravila poslovanja operatora javnih telekomunikacijskih usluga. 

HAKOM

JURIŠIĆEVA 13

10 000 ZAGREB

www.hakom.hr

Napominjemo da, zbog tijeka rješavanja vašeg prigovora, a kako biste imali potvrdu o slanju, preporučamo da prigovore s prilozima na sva tri stupnja reklamacijskog postupka šaljete preporučenom pošiljkom s povratnicom.