Sud časti HGK i HOK

SUD ČASTI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE: Roosveltov trg 2, 10 000 Zagreb
Telefon:01/4848-624, 01/4848-628, Fax: 01/4606-788, www.hgk.hr, http://www.hgk.hr/category/sudovi-pri-hgk/sud-casti-pri-hgk/

Organizacija i rad Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori propisan je Pravilnikom o radu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ( „Narodne novine broj“ 66/2006, 114/06, 129/07 i 8/08), te ostalim općim aktima Hrvatske gospodarske komore.

Najčešće povrede dobrih poslovnih običaja, a zbog kojih se podnose prijave ovome Sudu časti, su:

 • nepriznavanje reklamacija kupaca, iako su osnovane, te nepostupanje sukladno pozitivnim zakonskim propisima
 • neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza
 • reklamiranje na štetu drugih ili iznošenje neistinitih podataka o drugoj pravnoj osobi (konkurentu)
 • nepoštivanje pravila struke
 • kršenje odredbi općih akata Hrvatske gospodarske komore i etičkih kodeksa donesenih od strane strukovnih udruženja koja djeluju unutar HGK
 • nepoštivanje zakonskih normi koje propisuju ponašanje pravnih osoba u prometu roba i usluga.

POSTUPAK ŽALBE:

Prijava mora sadržavati osnovne elemente kako bi se po istoj moglo postupati:

 • Naznaku da se podnosi SUDU ČASTI PRI HGK, Zagreb, Heinzelova 69/II
 • Podaci o prijavitelju (ime i prezime, te adresa za fizičku osobu, odnosno tvrtka i adresa za pravnu osobu)
 • Podaci o prijavljenom (oznaku pravne osobe protiv koje se podnosi prijava)
 • Kratki opis povrede radi koje se prijava podnosi;
 • Podatke o vremenu kada se povreda dogodila;
 • Dokumentaciju ili druge dokaze, s kojima prijavitelj dokazuje da se povreda dobrih poslovnih običaja dogodila od strane prijavljeno
 • Zahtjev prijavitelja
 • Potpis prijavitelja

 

SUD ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE: Ilica 49/2, Zagreb

Tel : 01/4846 -666,  fax : 01/4846 -610, www.hok.hr

Pravilnikom o Sudu časti HOK-a (NN 62/02) razrađene su povrede zbog kojih se može podnijeti prijava ovom sudu, te su utvrđeni i drugi uvjeti za njeno podnošenje.
Povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju obrta zbog kojih se protiv obrtnika- člana Hrvatske obrtničke komore može podnijeti prijava sudu časti smatra se naročito:

 • postupak, djelo ili izjava usmjereni na rušenje ugleda drugih obrtnika
 • neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza;
 • prodaja proizvoda ili pružanje usluga loše kvalitete pod vidom dobre kvalitete;
 • reklama na štetu drugih obrtnika ili potrošača,
 • prodaja tuđih proizvoda kao vlastitih ;
 • prilikom izvršene usluge neregularan način naplate (više od istaknute važeće tarife, neizdavanje računa i slično)
 • odbijanje izvršenja usluge;
 • nepoštivanje pravila struke.

Osnovni uvjet da je osoba protiv koje se želi podnijeti prijava član HOK-a, kao i da od saznanja za povredu i učinioca nije proteklo više od 3 mjeseca (tzv. Subjektivni zastarni rok), kao ni 6 mjeseci od dana kada je povreda učinjena (tzv. Objektivni zastarni rok). Tako je u prijavi koja se zajedno sa svim prilozima podnosi u četiri primjerka potrebno navesti:

 • Naznačiti da se podnosi Sudu časti HOK-a, Zagreb, Ilica 49/2
 • Podatke o prijavljenom: ime i prezime ili JMBG; te sjedište radnje
 • Podatke o podnositelju prijave: ime i prezime, adresa, broj telefona
 • Kratak opis povrede radi koje se prijava podnosi
 • Podatke o vremenu kada se povreda dogodila (mjesec i godina)
 • Isprave i slično (ugovori, računi, potvrde, ponude) kojima se dokazuju navodi iz prijave
 • Podatke o svjedocima (ime, prezime, adresa) koji mogu potvrditi navode iz prijave ukoliko ne postoje drugi dokazi
 • Podatak o tome je li radi rješavanja nastalog spora pokrenut postupak pred redovnim sudom ili je već redovni sud donio presudu.
 • Prijava mora biti potpisana od podnositelja.

 

Vaša prijava, pritužba ili predstavka treba sadržavati sljedeće elemente:

Ime i prezime potrošača (podnositelja reklamacije)

Adresa stanovanja (kontakt adresa)

Kontakt telefon, faks, mobitel ili e-mail adresa

U____________, ______20__.

(ime mjesta stanovanja)   (datum)

Predmet: Naziv reklamacije (npr. reklamacija zbog nemogućnosti ostvarenja prava kupca iz članka br.__)

  1.     Adresa neke od ustrojbenih jedinica Državnog inspektorata

(Područna jedinici ili Ispostava Državnog inspektorata ili neka od inspekcija s adresom) kojoj se na rješavanje upućuje reklamacija (svakome potrošaču se daje adresa, faks i kontakt telefoni ustrojbene jedinice DI)

2. Podaci o prijavljenom (detaljni podatci o pravnoj osobi-trgovcu protiv koje se podnosi prijava-reklamacija)

3.  Kratki opis povrede Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim    odnosima ili dobrih poslovnih običaja radi koje se prijava podnosi sa ciljem pojašnjenja razloga i cilja podnošenja prijave-reklamacije.

 

4.  Podatke o vremenu kada se povreda zakona dogodila,

5.  Dokumentaciju ili druge dokaze, s kojima prijavitelj dokazuje da se povreda Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima ili povreda dobrih poslovnih običaja dogodila od strane prijavljenoga:

–         preslika računa

–         preslika jamstvenog lista

–         preslika isprava koje je potrošač dobio uz proizvod ili uslugu

–         presliku odgovora Službe za reklamacije (odnose s korisnicima) trgovca protiv koje se podnosi reklamacija.

6.     Zahtjev potrošača-podnositelja prijave,reklamacije

7.     Potpis prijavitelja

 Preporučamo Vam da prijave (reklamacije) upućujete preporučenom poštanskom pošiljkom.